Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра економіки, обліку та оподаткування

Пилявець Віктор Миколайович

Завідувач кафедри, доцент,
кандидат економічних наук


Закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. Автор понад 80 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: конкурентоспроможність галузей національної економіки, обліково-аналітичне забезпечення господарських процесів.


Мельник Вікторія Іванівна

Професор,
доктор економічних наук


Освіта вища економічна. Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН. З 2004 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки. У 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Інноваційний розвиток садівництва України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автор понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, шість монографій та навчально–методичні розробки. Коло наукових інтересів: дослідження науково-методологічного та організаційно-економічного забезпечення інвестиційного, інноваційного розвитку, конкурентоспроможності економіки та її окремих секторів, модернізації та екологізації сучасних виробничих систем.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Заступник директора ВННІЕ ЗУНУ, доцент,
кандидат географічних наук


Закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». З 2005 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Спеціаліст з просторової економіки, екологічної економіки, економічної та соціальної географії, геополітики. Автор більше 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографії «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств». Коло наукових інтересів: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, сталого розвитку, економіки АПК.


Балазюк Оксана Юріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит у сфері товарного обігу». У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв» у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03, Тернопільського національного економічного університету та отримала диплом кандидата наук. У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі понад 18 років. Автор близько 120 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах промисловості.


Гриник Олена Ігорівна

Викладач


Закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості». З 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. З 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.


Дончак Леся Григорівна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств» у спеціалізованій вченій раді ВНАУ. З листопада 2016 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ. У 2019 році отримала вчене звання доцент. Автор понад 120 наукових і навчально-методичних праць, серед яких п’ять монографій. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.


Мазур Віталій Григорович

Викладач,
кандидат наук з державного управління


Автор більше 80 наукових і навчально-методичних праць, з-поміж яких: 2 колективні монографії; 2 наукові праці в іноземних наукових виданнях (1 колективна монографія та 1 стаття). Закінчив у 1998 році Вінницький технічний коледж за спеціальністю «Експлуатація устаткування для виготовлення виробів електронної техніки» і здобув кваліфікацію техніка-електромеханіка. Закінчив у 2001 році Київський національний торговельно-економічний університеті й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста. Закінчив у 2006 році магістратуру Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства. У 2006 році прийнятий на посаду викладача кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У 2013 році закінчив навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом). У 2021 році захистив дисертацію на тему : «Упровадження інноваційних технологій у діяльність органів влади на регіональному рівні». Коло наукових інтересів: питання цифрової трансформації сучасної економіки.


Погріщук Олег Борисович

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчив магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету та отримав диплом магістра за спеціальністю „Фінанси і кредит”. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інвестиційне забезпечення інноваційнно-інвестиційного розвитку садівництва України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2021 році отримала вчене звання доцент. Автор статей у фахових виданнях України, учасник Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор монографії. Коло наукових інтересів: питання інновативності економіки, ресурсного забезпечення галузевого розвитку національного господарського комплексу.


Сисоєва Інна Миколаївна

Доцент,
доктор економічних наук


Закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України». Рішенням Вченої ради Тернопільського національного економічного університету 26.06.2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту (атестат АД № 003250 від 15.11.2019 р.). 30 вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 у Західноукраїнському національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Організаційно-методологічне та інформаційне забезпечення соціального аудиту» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 012369 від 30.11.2021 р.). З травня 2022 року обіймає посаду професора кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ. Членкиня громадської спілки "Палати аудиторів та бухгалтерів України". Членкиня редакційної колегії вітчизняних та зарубіжних наукових фахових видань. Пройшла Міжнародне науково-педагогічне стажування «Запровадження новітніх практик викладання та розвиток освітнього процесу у галузі економічних наук: досвід країн ЄС» (м. Бая Маре, Румунія) з 14 листопада 2021 року по 25 грудня 2021 року. Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики в кондитерській промисловості, особливості ведення обліку в державному секторі економіки, соціальний аудит, проєктний менеджмент, соціальна відповідальність бізнесу.


Ціхановська Олена Михайлівна

Доцент,
кандидат економічних наук


Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення соціально-економічних передумов розвитку сільських територій» у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН. 9 листопада 2010 року отримала атестат доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Автор понад 100 наукових праць. Співавтор монографій. Коло наукових інтересів: дослідження процесів кластеризації соціально - економічного розвитку територій.


Ясишена Валентина Валеріївна

Професор,
доктор економічних наук


Закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та отримала кваліфікацію магістра. Має практичний досвід роботи бухгалтером. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит». У 2014 році отримала вчене звання доцента. У спеціалізованій вченій раді ЗУНУ у 2020 році захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія та організація обліку нематеріальних активів». З 2021 року займає посаду професора кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ. Член Палати аудиторів та бухгалтерів України. Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності промислових підприємств.


Напрями роботи кафедри

Метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в галузі якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях з вищою освітою в сфері економіки, обліку та оподаткування, підприємництва та торгівлі, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетентностями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Кафедрою економіки, обліку та оподаткування здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів, здійснює наукову співпрацю з провідними підприємствами та бюджетними установами.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Колектив кафедри постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Завданнями кафедри економіки, обліку та оподаткування є підготовка активних, конкурентоспроможних на ринку праці професіоналів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.

Стратегія розвитку кафедри

Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки, обліку та оподаткування є:

1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Впровадження сучасних методів організації навчального процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.

3. Використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.

4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.

5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.

6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за її межами з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.

7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

8. Активізація інтерактивного спілкування за допомогою сайту навчального закладу та сторінок кафедри у соціальних мережах.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 312.
 • Автоматизація формування та подання звітності
 • Аналіз бізнесу
 • Аналіз об'єктів інвестування
 • Аудит
 • Аудит податкових розрахунків
 • Бізнес-планування і бюджетування
 • Біржова діяльність
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Галузевий бухгалтерський облік
 • Дослідження ринків
 • Економіка галузевих ринків
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка ринків праці
 • Економіка та управління торговим підприємством
 • Економічна діагностика
 • Інвестиційна діяльність
 • Інноваційна діяльність у підприємництві
 • Інтегровані маркетингові комунікації
 • Інформаційні технології в обліку та оподаткуванні
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Комерційна логістика
 • Комплексний тренінг "Start-up"
 • Контролінг
 • Кон'юнктура світових ринків
 • Корпоративне управління
 • Ліцензування і патентування у підприємництві
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові дослідження
 • Менеджмент
 • Менеджмент організації
 • Методологія наукових досліджень
 • Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін
 • Міжнародна економіка
 • Облік в агропромисловому виробництві
 • Облік в галузях економіки
 • Облік в державному секторі економіки
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік і оподаткування
 • Облік і оподаткування в зарубіжних країнах
 • Облік і оподаткування господарських процесів підприємства
 • Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства
 • Облік і правове забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва
 • матеріального та немат. в-ва
 • Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної
 • діяльності
 • Облік податкових розрахунків
 • Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки
 • підприємства
 • Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація готельно-ресторанної справи
 • Організація і методика аудиту
 • Організація ресторанного господарства і побутового обслуговування
 • Організація системи охорони здоров'я
 • Організація торгівлі
 • Основи євроінтеграції
 • Основи стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції
 • Підприємництво
 • Підприємництво в системі інституційних змін
 • Підприємство на ринку промислових товарів
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Поведінка споживачів та нейромаркетинг
 • Поведінкова економіка
 • Поведінкова економіка та ухвалення рішень
 • Податкове консультування
 • Податкові розрахунки і звітність
 • Ринкова інфраструктура
 • Соціальний менеджмент
 • Створення і облік власного бізнесу
 • Стратегічне управління
 • Стратегічний аналіз галузі
 • Стратегія бізнесу
 • Стратегія підприємства
 • Стратегія розвитку бізнесу
 • Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів
 • Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів
 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльноті
 • Транснаціональний простір і виробничі мережі
 • Тренінг з підприємництва торгівлі та біржової діяльності
 • Управління бізнес-портфелем підприємства
 • Управління економічною безпекою організацій
 • Управління знаннями
 • Управління інвестиціями
 • Управління персоналом
 • Управління проектами
 • Управління розподілом
 • Управлінський облік
 • Фінансовий облік І
 • Фінансовий облік ІІ
 • Цифрова економіка

Кафедра економіки, обліку та оподаткування створена в 2019 році шляхом приєднання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту до кафедри економіки підприємств і корпорацій. Кафедра економіки, обліку і оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Облік і оподаткування» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 16 викладачів, з них 80% мають наукові ступені та вчені звання. Кафедра забезпечує викладання близько 94 навчальних дисциплін. Очолює кафедру кандидат економічних наук Пилявець В. М.

Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., проф. Погріщук Б.В., д.е.н. проф. Мельник В.І., к.е.н., доц. Пилявець В.М., к.г.н., доц. Мартусенко І.В., к.е.н., доц. Ціхановська О.М., к.е.н., доц. Харчук С.А., к.е.н., доц. Головай Н.М., к.е.н., доц. Балазюк О.Ю., к.е.н., доц. Ясишена В.В., к.е.н., доц. Сисоєва І.М., к.е.н., доц. Дончак Л.Г., к.е.н. Семчук І.В., к.е.н. Погріщук О.Б.,. викладачі Мазур В.Г., Гриник О.І., Левчук Л.П.

Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів. За результатами наукових досліджень за останніх п’ять років викладачами кафедри опубліковано близько 500 наукових та навчально-методичних праць.

Серед основних видань кафедри – навчальні посібники: «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум.» (автори: Волинець В.І., Погріщук Б.В., 2018 р.); «Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін» (автори: Ясишена В.В., Волинець В.І., 2017 р.); «Облік в державному секторі економіки» (автори: Сисоєва І.М., Балазюк О.Ю., Пославська Л.І.,2017 р.); «Інфраструктура товарного ринку» (автори: Пилявець В.М., Заруба В.П., 2015 р.); «Регіональна економіка» (автори Мартусенко І.В., Погріщук Б.В., 2015 р.); монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори: Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В., 2014), та інші.

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює наукове співробітництво з іншими кафедрами ЗУНУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. Протягом останніх років кафедрою економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ укладено договори про співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Департаментом агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ «Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Аграна Фрут Лука», аудиторською фірмою «Надійність», Хмельницьким національним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом, Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини, Національним університетом водного господарства та природокористування та іншими.

Випускники кафедри за спеціальністю «Економіка» можуть обіймати посади економіста, аналітика, маркетолога, менеджера, керівника підприємства, займатись підприємницькою діяльністю. Отримавши диплом «бакалавра» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», фахівці можуть працювати керівником малого підприємства у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності, комерційним директором, антикризовим менеджером, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес. Диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування» дає можливість працевлаштування на посадах головного бухгалтера, аудитора, бухгалтера-експерта, податкового ревізора.

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Підручник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 626 с.

Підручник містить основи теорії та практики регіональної економіки, що спрямовано на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. В його основу покладено курс лекцій, який читають автори студентам Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У підручнику розкриваються сучасні проблеми та особливості розвитку регіональної економіки України, закономірності, принципи та фактори її функціонування в глобалізованому геоекономічному просторі, специфіка дії найважливіших структурних елементів, зокрема міжгалузевих комплексів, економічних районів, природно-ресурсного та демографічного потенціалу, раціонального природокористування, економічного районування, державної регіональної економічної політики, зовнішньоекономічних зв’язків, тощо. Розроблені практичні вправи й завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України. Рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям, викладачам, фахівцям, чиї наукові інтереси зосереджені на проблемах регіональної економіки та регіональних особливостях розвитку національного господарського комплексу, а також усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки, представникам політики та ділового світу.

ISBN 978-617-692-280-3

Харчук Світлана Анатоліївна. Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій / С.А. Харчук. – Тернопіль: Крок, 2012. – 167 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи зайнятості та розвитку сільських територій з метою створення належного життєздатного середовища, сприятливого для ведення конкурентоспроможного і високоефективного аграрного виробництва і на цій основі удосконалення економічних відносин з подальшою структурною перебудовою аграрного сектору, організаційних форм господарювання. Робота включає дослідження процесу формування та функціонування зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій. В дослідженні внесено пропозиції стосовно вирішення економічних і соціальних завдань на державному рівні щодо підвищення зайнятості сільського населення, відповідно до якого державна політика в інтересах зайнятості повинна уособлювати законодавчо-організаційний підхід і бути зорієнтована на збереження функціонуючих і створення нових робочих місць. Ґрунтується на необхідності здійснення системи взаємоузгодження заходів виробничого, економічного, соціального, управлінського та іншого спрямування. Запропоновано механізми соціально-економічної зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій на основі кластерного підходу, спрямованого на збільшення прибутковості, підвищення здатності до інновацій, і на цій, основі поліпшення ефективності виробництва підтримку й розвиток усіх суб'єктів господарювання, що будуть входити в кластерне об'єднання.

ISBN 978-617-692-052-6

Козловський В.О., Дончак Л.Г. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013 – 204 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методичних положень, прикладних рекомендацій щодо формування, оцінювання та удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня стану внутрішнього економічного механізму підприємства, що дає можливість швидко та адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни за умов нестабільного ринкового середовища. Обґрунтовано структурно-логічну модель удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства, яка спрямована на підвищення ефективності його виробництва та господарської діяльності підприємства загалом. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами формування внутрішнього економічного механізму виробничих підприємств.

ISBN 978-617-692-145-5

Бойківська Г. М. Напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 238 с.

Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств. У монографії узагальнено теоретичні засади соціально-економічної суті та структури виробничого потенціалу переробних підприємств в умовах ринкових відносин. Робота містить стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств з урахуванням пріоритетних засад функціонування та розвитку переробної галузі АПК, що забезпечить підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості. Викладені в дослідженні наукові результати дають можливість здійснювати комплекс заходів з підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств, а також бути основою для вирішення теоретико-методологічних проблем ресурсного забезпечення, організації та управління в переробній галузі АПК в цілому.

ISBN 978-617-692-106-6

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2008

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Ґрунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів персоналу основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів. Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб’єктів господарювань. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрати на виробництво і банкрутства підприємства.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу „Економіка підприємства” та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV акредитації всіх форм навчання і спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств менеджерів та підприємців.

ISBN 000-000-0000-00-0

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 240 с.

Навчальний посібник містить практичні основи регіональної економіки, що спрямовані на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. Розроблені практичні вправи та завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України, виробничого комплексоутворення, наукових засад раціонального природокористування, наведені приклади їх виконання.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам економічних та географічних спеціальностей, усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-351 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-18-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – Тернопіль: Крок, 2010. - 125 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу „Управлінські інформаційні системі в аналізі та аудиті” та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації „Фінансове планування”системи „1С: Підприємство 7.7” для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу.

Призначений для студентів спеціальності 7.050106 „Обік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит” (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-1

Б.В. Погріщук, О.М. Ціхановська, Т.В. Янчук. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. - 328 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „промисловий маркетинг”. У посібнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу.

Навчальний посібник окрім теоретичного матеріалу містить набір тестів, контрольних питань та ситуаційних вправ як для самостійного розв’язання, так і для роботи на практичному занятті. Також посібник містить проблемні індивідуальні завдання комплексного характеру, метою яких є закріплення та практичне використання набутих теоретичних знань. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами промислового маркетингу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-70 від 10.01.2009р.)

ISBN 978-966-2362-47-5

О.М. Ціхановська, Б.В. Погріщук, О.М. Танасійчук. Маркетинг. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 330 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „маркетинг”. У посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи маркетингу, подається конспективний виклад тем, приклади відповідних задач і їх розв’язання, перелік питань для самоконтролю та перевірочні тести, завдання для самостійної роботи студентів до кожного з розділів та приклади їх розв’язання.

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-353 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-0

Чорнодон В.І. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль.: «Підручники і посібники» 2010. - 280 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи, структуру та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємств; питання формування цін, методи, принципи та особливості планування діяльності підрозділів підприємства; систему норм та нормативів, планування витрат й прибутку; розробки й обґрунтування виробничої програми. Значна увага приділена проблемам контролю, оцінки та симулювання діяльності, матеріальної відповідальності за результати роботи, а також адаптації операційної системи до зміни її завантаження й діагностики внутрішнього економічного механізму. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки з економічного профілю, аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-352 від 25.03.2010 р.)

ISBN 000-000-0000-00-0

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 4-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2018. – 295 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера», «Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» редакції 2.0 інформаційної системи «1С: Підприємство 8.3». Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування») та може бути корисний усім бажаючим опанувати програму «1С: Бухгалтерія 8».

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-470-8

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 4-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 244 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-320-6

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 285 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-363-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 3-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2015. – 148с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-268-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 209 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-233-9

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 249 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України та НП(С)БО № 1. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-195-5

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 289 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-196-2

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум. - Тернопіль: ТАЙП, 2010. - 125 с.

У комп'ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-966-2362-21-1

В.В. Новодворська, С.В. Присяжнюк, Л.В.Гуцеленко, Г.В. Блакита, Волинець. Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства: Монографія. - Вінниця, 2007,- 246 с.

Монографія „Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства" призначена для підготовки студентів напряму 0501 „Економіка і підприємництво", фахівців з бухгалтерського обліку та фінансового контролю у сфері ресторанного господарства. У монографії охарактеризовано напрями розвитку ресторанного господарства, розкрито вплив організаційних особливостей технології на побудову обліку і контролю витрат, надана характеристика організаційно-методологічних аспектів обліку витрат на виробництво продукції, розроблено модель обліку витрат за центрами відповідальності і застосування АРМ бухгалтера, висвітлено методичні принципи калькулювання собівартості продукції, основні напрями удосконалення контролю в підприємствах ресторанного господарства, особливості контролю в умовах АРМ.

Призначена для широкого кола користувачів: студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Монографія буде корисною також науковцям і практикам, усім, хто працює над вдосконаленням своїх знань в галузі бухгалтерського обліку.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (протокол №9 від 25.06.07 р.).

ISBN 966-22-22-0

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – Тернопіль: ТАЙП, 2011. – 201 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»), та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем і технологій для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік» для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-966-2362-58-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2012. – 240 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням змін згідно з Податковим кодексом України. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2013. – 145 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – Тернопіль: Крок, 2013. – 189 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-099-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – Тернопіль: Крок, 2013. – 260 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-141-7

Файловий архів кафедри (економіка): [вхід].

Файловий архів кафедри (облік): [вхід].

 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
Екологічний день

Екологічний день.

Детальніше >>
 
Писанка і крашанка

Писанка і крашанка

Детальніше >>