Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Ціхановська Олена Михайлівна

Завідувач кафедри ЕПіК
Доцент, кандидат економічних наук


Закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» і отримала кваліфікацію «Економіст з обліку і аудиту». 30 травня 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення соціально-економічних передумов розвитку сільських територій» у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН. 9 листопада 2010 року отримала атестат доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Науковий доробок: автор понад 70 наукових праць, з них три навчальні посібники з грифом МОН України. Коло наукових інтересів: дослідження процесів кластеризації соціально - економічного розвитку територій.


Мельник Вікторія Іванівна

Заступник директора з наукової роботи, професор,
доктор економічних наук


Закінчила Вінницький державний аграрний університет, магістратуру ВДАУ, аспірантуру ІС УААН. У 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. У 2012 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Інноваційний розвиток садівництва України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Наукові інтереси: дослідження науково-методологічного та організаційно-економічного забезпечення інвестиційного, інноваційного розвитку, конкурентоспроможності економіки та її окремих секторів, модернізації та екологізації сучасних виробничих систем. Науковий доробок: автор понад 100 науково-методичних праць з них: три навчальних посібники з грифом МОН, п’ять монографій та навчально – методичні розробки.


Мартусенко Ірина Валеріївна

Заступник директора, доцент,
кандидат географічних наук


Освіта вища педагогічна (ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського), у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Фахівець з просторової економіки, екологічної економіки, економічної та соціальної географії, геополітики. Науковий доробок: автор і співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографії «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств». Коло наукових інтересів: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, медичної географії, економіки АПК.


Харчук Світлана Анатоліївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за спеціальністю «Правознавство». У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю «Фінанси». Кандидатську дисертацію на тему: «Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій» захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. З вересня 2012 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми економіки праці та соціально-трудові відносини.


Дончак Леся Григорівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2007 році закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі економіки промисловості і організації виробництва ВНТУ у 2010 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення внутрішнього економічного механізму функціонування плодоовочевих переробних підприємств» захистила у 2011 році за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З листопада 2016 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких дві монографії. Коло наукових інтересів: проблеми та напрямки підвищення ефективності внутрішнього економічного механізму підприємств.


Семчук Інна Василівна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2006 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту, економіста з обліку і аудиту. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). З вересня 2012 року доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. За вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та з нагоди Дня науки в Україні нагороджена грамотою (2017 рік). Науковий доробок: автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Cпівавтор навчального посібника «Звітність підприємств» та підручника «Бухгалтерський фінансовий облік». Коло наукових інтересів: проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні.


Мазур Віталій Григорович

Викладач


У 2001 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста. У 2006 році закінчив Тернопільський державний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію магістра з економіки підприємства. У листопаді 2013 року Мазур В.Г. закінчив аспірантуру Національної академії державного управління при Президентові України без відриву від виробництва, спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Тема дисертації: «Впровадження інноваційних технологій в діяльність органів влади на регіональному рівні». Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.держ.упр., проф. В.С. Куйбіда. Науковий доробок: автор і співавтор більше 50 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми впровадження інноваційних технологій в діяльність органів влади.


Погріщук Олег Борисович

Викладач


У 2015 році закінчив магістратуру Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету та отримав диплом магістра за спеціальністю „Фінанси і кредит”. Аспірант Тернопільського національного економічного університету. Науковий доробок: автор 5 статей у фахових виданнях України, учасник 5 Міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор монографії. Коло наукових інтересів: питання інновативності економіки, ресурсного забезпечення галузевого розвитку національного господарського комплексу.


Чорна Зоя Федорівна

Старший лаборант кафедри


У 2012 закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр за спеціальністю „Облік і аудит в промисловості”. З 2014 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. У 2017 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і здобула кваліфікацію спеціаліст з права.


Напрями роботи кафедри

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю «Економіка», та підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання. Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх економістів на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Професорсько-викладацький склад постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід. Основним завданням кафедри економіки підприємств і корпорацій є підготовка інноваційно-активних, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці професійних економістів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.

Стратегія розвитку кафедри

Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки підприємств і корпорацій є:

1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.

3. Використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.

4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.

5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.

6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.

7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

8. Активізація профорієнтаційної роботи, для чого планується постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах; цільові виїзди в навчальні заклади; залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 312.
 • Аналіз об’єктів інвестування
 • Аналіз об’єктів інвестування
 • Аудит персоналу
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Дослідження ринків
 • Економіка галузевих ринків
 • Економіка галузей
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка інвестиційних проектів
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства ІІ
 • Економіка та управління торговим підприємством
 • Економіка торгівлі
 • Імідж-менеджмент
 • Інтелектуальний бізнес
 • Капітал підприємства: формування та використання
 • Корпоративне управління
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Менеджмент організацій
 • Методологія наукових досліджень
 • Міжнародна економіка
 • Організація виробництва
 • Організація праці менеджера
 • Організація ресторанного господарства і побутового обслуговування
 • Організація торгівлі
 • Основи євроінтеграції
 • Підприємництво
 • Підприємництво в системі інституціональних змін
 • Підприємство на ринку промислових товарів
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Поведінка фірми
 • Поведінкова економіка
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Продовольча безпека України та світу
 • Проектний аналіз
 • Ринкова інфраструктура
 • Системи бізнес-аналізу
 • Соціальна відповідальність
 • Соціальна економіка і людський розвиток
 • Соціальний менеджмент
 • Стандартизація і сертифікація товарів і послуг
 • Стратегічне і економічне управління підприємством
 • Стратегічний аналіз галузі
 • Стратегія підприємства
 • Стратегія розвитку бізнесу
 • Стратегія управління людськими ресурсами
 • Транснаціональний простір і виробничі мережі
 • Тренінг з підприємництва торгівлі та біржової діяльності
 • Управління вартістю клієнта
 • Управління витратами
 • Управління економічною безпекою організацій
 • Управління енергоефективністю
 • Управління конфліктами
 • Управління людським капіталом
 • Управління персоналом
 • Управління проектами
 • Управління розвитком персоналу
 • Управління якістю і конкурентоспроможністю

Кафедра економіки підприємств і корпорацій була створена у 2000 році. Кафедра економіки підприємств і корпорацій є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю «Економіка» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на денній та заочній формі навчання.

Кафедрою економіки підприємств і корпорацій здійснюється різнопланова наукова робота: її співробітники беруть участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готують до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступають на конференціях, розробляють спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечують керівництво науковою роботою студентів.

Невід’ємною складовою науково-дослідної роботи кафедри є студентська НДР. Основними формами студентської науково-дослідної роботи є підготовка наукових статей, у співавторстві з науковими керівниками, підготовка виступів на конференціях, участь у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, у виконанні госпрозрахункових тем.

Поглиблюючи співпрацю викладачів і студентів прагнемо забезпечити: їх творчу та професійну самореалізацію; досягнення високих результатів студентів у науково-дослідній роботі прикладного та фундаментального характеру; підвищення рівня культурного, національно-патріотичного виховання; формування принципів морального-етичного та ділового спілкування і ведення бізнесу; задоволення попиту вітчизняного ринку праці у високопрофесійних економістах.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 8 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор наук, 5 кандидатів наук. Кафедра співпрацює з провідними фахівцями в галузі економіки та менеджменту, які посідають керівні посади в установах, організаціях, підприємствах міста та області. Кафедра забезпечує викладання 40 професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін за вибором, що забезпечують індивідуальну поглиблену фахову підготовку студентів за обраною спеціальністю.

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Підручник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 626 с.

Підручник містить основи теорії та практики регіональної економіки, що спрямовано на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. В його основу покладено курс лекцій, який читають автори студентам Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. У підручнику розкриваються сучасні проблеми та особливості розвитку регіональної економіки України, закономірності, принципи та фактори її функціонування в глобалізованому геоекономічному просторі, специфіка дії найважливіших структурних елементів, зокрема міжгалузевих комплексів, економічних районів, природно-ресурсного та демографічного потенціалу, раціонального природокористування, економічного районування, державної регіональної економічної політики, зовнішньоекономічних зв’язків, тощо. Розроблені практичні вправи й завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України. Рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям, викладачам, фахівцям, чиї наукові інтереси зосереджені на проблемах регіональної економіки та регіональних особливостях розвитку національного господарського комплексу, а також усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки, представникам політики та ділового світу.

ISBN 978-617-692-280-3

Харчук Світлана Анатоліївна. Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій / С.А. Харчук. – Тернопіль: Крок, 2012. – 167 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи зайнятості та розвитку сільських територій з метою створення належного життєздатного середовища, сприятливого для ведення конкурентоспроможного і високоефективного аграрного виробництва і на цій основі удосконалення економічних відносин з подальшою структурною перебудовою аграрного сектору, організаційних форм господарювання. Робота включає дослідження процесу формування та функціонування зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій. В дослідженні внесено пропозиції стосовно вирішення економічних і соціальних завдань на державному рівні щодо підвищення зайнятості сільського населення, відповідно до якого державна політика в інтересах зайнятості повинна уособлювати законодавчо-організаційний підхід і бути зорієнтована на збереження функціонуючих і створення нових робочих місць. Ґрунтується на необхідності здійснення системи взаємоузгодження заходів виробничого, економічного, соціального, управлінського та іншого спрямування. Запропоновано механізми соціально-економічної зайнятості сільського населення як передумови розвитку сільських територій на основі кластерного підходу, спрямованого на збільшення прибутковості, підвищення здатності до інновацій, і на цій, основі поліпшення ефективності виробництва підтримку й розвиток усіх суб'єктів господарювання, що будуть входити в кластерне об'єднання.

ISBN 978-617-692-052-6

Козловський В.О., Дончак Л.Г. Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2013 – 204 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методичних положень, прикладних рекомендацій щодо формування, оцінювання та удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня стану внутрішнього економічного механізму підприємства, що дає можливість швидко та адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни за умов нестабільного ринкового середовища. Обґрунтовано структурно-логічну модель удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства, яка спрямована на підвищення ефективності його виробництва та господарської діяльності підприємства загалом. Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами формування внутрішнього економічного механізму виробничих підприємств.

ISBN 978-617-692-145-5

Бойківська Г. М. Напрями підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств системи АПК: Монографія. – Тернопіль: Крок, 2012. – 238 с.

Монографія буде корисною для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств. У монографії узагальнено теоретичні засади соціально-економічної суті та структури виробничого потенціалу переробних підприємств в умовах ринкових відносин. Робота містить стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств з урахуванням пріоритетних засад функціонування та розвитку переробної галузі АПК, що забезпечить підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств переробної промисловості. Викладені в дослідженні наукові результати дають можливість здійснювати комплекс заходів з підвищення ефективності використання виробничого потенціалу переробних підприємств, а також бути основою для вирішення теоретико-методологічних проблем ресурсного забезпечення, організації та управління в переробній галузі АПК в цілому.

ISBN 978-617-692-106-6

Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2008

У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їх організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування та ліквідації. Ґрунтовно висвітлені засади формування та використання всіх видів ресурсів персоналу основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів. Значну увагу приділено інноваційним процесам, плануванню діяльності та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності суб’єктів господарювань. Розглянуто питання організації виробництва, продуктивності та оплати праці, витрати на виробництво і банкрутства підприємства.

Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу „Економіка підприємства” та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV акредитації всіх форм навчання і спеціальностей, а також для викладачів, керівників підприємств менеджерів та підприємців.

ISBN 000-000-0000-00-0

Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 240 с.

Навчальний посібник містить практичні основи регіональної економіки, що спрямовані на розширення прикладних та аналітичних навичок студентів і засвоєння методики регіональних економічних досліджень. Розроблені практичні вправи та завдання з актуальних питань формування економіки регіонів України, виробничого комплексоутворення, наукових засад раціонального природокористування, наведені приклади їх виконання.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам економічних та географічних спеціальностей, усім зацікавленим проблематикою регіональної економіки.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-351 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-18-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – Тернопіль: Крок, 2010. - 125 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу „Управлінські інформаційні системі в аналізі та аудиті” та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації „Фінансове планування”системи „1С: Підприємство 7.7” для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу.

Призначений для студентів спеціальності 7.050106 „Обік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит” (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-1

Б.В. Погріщук, О.М. Ціхановська, Т.В. Янчук. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. - 328 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „промисловий маркетинг”. У посібнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу.

Навчальний посібник окрім теоретичного матеріалу містить набір тестів, контрольних питань та ситуаційних вправ як для самостійного розв’язання, так і для роботи на практичному занятті. Також посібник містить проблемні індивідуальні завдання комплексного характеру, метою яких є закріплення та практичне використання набутих теоретичних знань. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, підприємців, менеджерів та інших спеціалістів, які цікавляться проблемами промислового маркетингу.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-70 від 10.01.2009р.)

ISBN 978-966-2362-47-5

О.М. Ціхановська, Б.В. Погріщук, О.М. Танасійчук. Маркетинг. Навчальний посібник. - Тернопіль: Крок, 2010. - 330 с.

Навчальний посібник відповідає програмі курсу „маркетинг”. У посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи маркетингу, подається конспективний виклад тем, приклади відповідних задач і їх розв’язання, перелік питань для самоконтролю та перевірочні тести, завдання для самостійної роботи студентів до кожного з розділів та приклади їх розв’язання.

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-353 від 25.03.2010р.)

ISBN 978-966-2362-21-0

Чорнодон В.І. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник. – Тернопіль.: «Підручники і посібники» 2010. - 280 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи, структуру та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємств; питання формування цін, методи, принципи та особливості планування діяльності підрозділів підприємства; систему норм та нормативів, планування витрат й прибутку; розробки й обґрунтування виробничої програми. Значна увага приділена проблемам контролю, оцінки та симулювання діяльності, матеріальної відповідальності за результати роботи, а також адаптації операційної системи до зміни її завантаження й діагностики внутрішнього економічного механізму. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки з економічного профілю, аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-352 від 25.03.2010 р.)

ISBN 000-000-0000-00-0

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Тиждень кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування"

В період з 11.11. по 14.11.2019 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки

Детальніше >>
 
Міжнародний день студента

Бібліотека вітає з Міжнародним днем студента.

Детальніше >>
 
Традиції інституту та коледжу

Сьогодні у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ традиційно

Детальніше >>
 
День відкритих дверей у ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ
Детальніше >>
 
HALLOWEEN У ВННІЕ ТА ВКЕП ТНЕУ

За переказами, в ніч перед Хеллоуїном духи,

Детальніше >>
 
Бизнес-Школа Alter Ego

Бизнес-Школа Alter Ego завітала

Детальніше >>