Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ

Історія створення Вінницького Навчально-Наукового Інституту Економіки (ВННІЕ)

Вінницький навчально-науковий інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету, що розпочав свою діяльність 14 грудня 1994 року.

Очолює інститут академік, д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України, а також відповідних сертифікатів, виданих Міністерством.

Перший набір студентів до інституту відбувся ще у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю «Фінанси і кредит». В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась.

Сьогодні інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Митна справа»; «Облік і оподаткування»; «Економіка»; «Правознавство»; «Правоохоронна діяльність»; «Менеджмент»; «Психологія»; «Публічне управління та адміністрування»; «Менеджмент закладів охорони здоров’я».

За більш ніж 25-ти річну історію свого існування Вінницький навчально-науковий інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону та отримав стабільний контингент студентів. За роки свого існування інститут підготував для національного господарства України близько 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 особи, то в 2022 році було підготовлено 710 бакалаврів та магістрів.

Сьогодні в інституті працюють 50 висококваліфікованих викладачів, з яких 85% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Б.В.Погріщук, В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук, Н.В. Добіжа, І.І.Світлак, В.В. Ясишена, І.М. Сисоєва; кандидати наук, доценти І.В. Мартусенко, О.М. Ціхановська, О.М. Вільчинська, К.Є.Рум'янцева, С.А. Харчук, В.В. Добіжа, Л.Г. Дончак, О.Ю. Балазюк, В.М. Мирончук, В.В.Руденко, В.В. Очеретяний, Н.О.Васаженко, Н.П. Голота, В.М. Пилявець, О.Б. Погріщук, Л.Б. Штефан, В.М. Пугач, В.Г. Мазур та інші.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 м2, де розміщуються 3 кафедри, 8 спеціалізованих лекційних аудиторій, 5 комп’ютерних класів, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 30 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в поточному було розроблено та удосконалено близько 200 робочих навчальних програм. Широко застосовуються в освітньому процесі новітні технології, комп’ютери, ноутбуки, кодоскопи, електронні дошки, робота в мережі Internet, а також система дистанційного навчання Moodl, активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо. Щороку викладачі інституту видають 2-3 навчальних посібники з грифом Вченої ради та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.

В інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо. За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується близько 250 наукових праць загальним обсягом близько 170 д.а., із них: 2-3 монографії, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференцій в інших вищих навчальних закладах.

Традиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації». У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 200 студентів як з Вінницького навчально-наукового інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України.

Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.

Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна, громадська, спортивна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню університетську родину, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Історія створення кафедри фінансів, банківської справи та страхування нерозривно пов’язана зі становленням та розвитком власне Вінницького навчально-наукового інституту економіки ЗУНУ. Адже в умовах переходу фінансової науки від хаотичного формування на стадію професіоналізації, у Подільському регіоні різко зріз попит на економічну освіту, яка б не лише характеризувалася значним спектром пріоритетів (фінанси, банківська справа, бюджетний менеджмент), але й змінювала б уяви соціуму щодо організації ринкової економіки. Саме тому, 1999 р. адміністрацією Тернопільської академії народного господарства було прийнято рішення щодо створення кафедри фінансів і кредиту на базі Вінницького інституту економіки ТАНГ.

Першим завідувачем кафедри фінансів і кредиту стала доцент, к.е.н., О. І. Марченко. Саме в цей період розпочалося зародження філософії кафедри, направленої на вироблення навчально-наукової стратегії, що орієнтована на довгострокові ефекти.

Після того як кафедру очолила професор, д.е.н., Г. Б. Погріщук структура кафедра фінансів і кредиту фактично знайшла свою завершеність. Сформовані професійні характеристики у вдалому поєднанні з командною роботою визначили основні принципи формування та розвитку колективу кафедри. Кафедра фінансів і кредиту розпочала демонструвати впевнений успіх під час виконання науково-дослідних тем, проведення міжнародних конференцій, робочих семінарів та ін. Накопичений досвід успішної роботи кафедри в цей період, засвідчив необхідність вирішення нетривіальних задач розвитку як освіти, так і науки, а тому у 2017 р. було прийнято рішення щодо перейменування кафедри фінансів і кредиту на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.

Нині викладацький склад кафедри, за рахунок вдалого синтезу поколінь, представлений досвідченими фахівцями, які, маючи наукові ступені докторів та кандидатів економічних наук, постійно оновлюють свої знання та методи викладання економічних дисциплін.

Не можна не відзначити і той важливий факт, що на кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів: активно функціонують наукові гуртки, проводяться круглі столи, організовуються різноманітні дискусії, у т. ч. за участі практиків, що займаються проблемами у сфері фінансів.

Особливістю сучасної кафедри фінансів, банківської справи та страхування є наявність конкурентоздатного професорсько-викладацького складу та систематичний запуск навчально-наукових програм за новими спеціальностями. У свою чергу, адекватність вектора розвитку кафедри фінансів, банківської справи та страхування обумовлена вибором трьох основних напрямків роботи: підготовка високопрофесійних спеціалістів; нарощування наукового потенціалу; кооперація та створення партнерських відносин із владними структурами та бізнесом.

Кафедра економіки, обліку та оподаткування

Кафедра економіки, обліку та оподаткування створена в 2019 році шляхом приєднання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту до кафедри економіки підприємств і корпорацій. Кафедра економіки, обліку і оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Облік і оподаткування» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 16 викладачів, з них 80% мають наукові ступені та вчені звання. Кафедра забезпечує викладання близько 94 навчальних дисциплін. Очолює кафедру кандидат економічних наук Пилявець В. М.

Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., проф. Погріщук Б.В., д.е.н. проф. Мельник В.І., к.е.н., доц. Пилявець В.М., к.г.н., доц. Мартусенко І.В., к.е.н., доц. Ціхановська О.М., к.е.н., доц. Харчук С.А., к.е.н., доц. Балазюк О.Ю., д.е.н. проф. Ясишена В.В., д.е.н. проф. Сисоєва І.М., к.е.н., доц. Дончак Л.Г., к.е.н. доц. Погріщук О.Б.,. к.д.у. Мазур В.Г., викладачі Гриник О.І., Левчук Л.П.

Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів. За результатами наукових досліджень за останніх п’ять років викладачами кафедри опубліковано близько 500 наукових та навчально-методичних праць.

Серед основних видань кафедри – навчальні посібники: «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум.» (автори: Волинець В.І., Погріщук Б.В., 2018 р.); «Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін» (автори: Ясишена В.В., Волинець В.І., 2017 р.); «Облік в державному секторі економіки» (автори: Сисоєва І.М., Балазюк О.Ю., Пославська Л.І.,2017 р.); «Інфраструктура товарного ринку» (автори: Пилявець В.М., Заруба В.П., 2015 р.); «Регіональна економіка» (автори Мартусенко І.В., Погріщук Б.В., 2015 р.); монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори: Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В., 2014), та інші.

Кафедра економіки, обліку та оподаткування здійснює наукове співробітництво з іншими кафедрами ЗУНУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. Протягом останніх років кафедрою економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ укладено договори про співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Департаментом агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ «Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку», ГО «Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області», ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «Аграна Фрут Лука», аудиторською фірмою «Надійність», Хмельницьким національним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом, Уманським державним педагогічним університетом ім. П. Тичини, Національним університетом водного господарства та природокористування та іншими.

Випускники кафедри за спеціальністю «Економіка» можуть обіймати посади економіста, аналітика, маркетолога, менеджера, керівника підприємства, займатись підприємницькою діяльністю. Отримавши диплом «бакалавра» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», фахівці можуть працювати керівником малого підприємства у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності, комерційним директором, антикризовим менеджером, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес. Диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування» дає можливість працевлаштування на посадах головного бухгалтера, аудитора, бухгалтера-експерта, податкового ревізора.

Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін

Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін утворена 2019 року відповідно до наказу ТНЕУ № 230-К/тр шляхом приєднання кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) доктори та кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

Склад кафедри становлять 19 осіб, з яких 1 професор, 13 доцентів та 5 викладачів. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Світлак І.І.

Кафедра ПГД здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних та гуманітарних дисциплін. Кафедра забезпечує викладання близько 77 навчальних дисциплін.

Серед основних наукових видань кафедри монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори: Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В. Світлак І.І.); Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства (автори:. Світлак І.І.,. Скірський І.В., Сухоребра Т.І., 2014); Зовнішньоекономічний договір (контракт): (автори: Довбиш В.А., Світлак І.І., 2014); Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності автори: Світлак І.І., Скірський І.В., Поджаренко К.Є., 2016).

Кафедра ПГД активно співпрацює із Територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом. Відповідно до укладених договорів про співробітництво з даними установами результатами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, конференцій, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики студентів тощо.

Особлива увага науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на сприяння подальшого працевлаштування майбутніх випускників, а саме: налагодження співпраці із державними органами управління та місцевого самоврядування у м. Вінниці та Вінницькій області; взаємодія із громадськими організаціями, громадськими активістами у м. Вінниці та Вінницькій області; встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями з питань сприяння працевлаштуванню випускників, надання студентам інформації про організацію (фірму, підприємство) роботодавця; організація співбесіди роботодавців з попередньо відібраними студентами і випускниками щодо працевлаштування.

 
РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Співпраця зі стейкхолдерами

Детальніше >>
 
Зустріч зі стейкхолдерами студентів Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>
 
10 травня 2024 року студенти Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ мали чудову можливість відвідати компанію молодих та цілковито захоплених своєю справою фахівців BeeStar-Technology, все для бджільництва !

Детальніше >>
 
8 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ було проведено круглий стіл на тему: "Соціально-економічні особливості розвитку регіону в умовах воєнного стану"

Детальніше >>
 
07 травня 2024 року у рамках тижня спеціальностей Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ пройшла лекція-зустріч з фахівцем Державної служби зайнятості.

У ході зустрічі студенти дізнались про основні проблеми та перспективи на ринку праці України та Вінницького регіону.

Детальніше >>
 
6 травня 2024 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Західноукраїнського національного університету розпочались дні спеціальностей Кафедри економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ ЗУНУ

Детальніше >>