Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Пилявець Віктор Миколайович

В.о. завідувача кафедри, доцент,
кандидат економічних наук


У 1996 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності олієжирового підкомплексу України на інноваційній основі». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі 20 років. З 2014 року працює на посаді викладача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: конкурентоспроможність галузей національної економіки.


Ясишена Валентина Валеріївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра. Має практичний досвід роботи бухгалтером. Кандидатську дисертацію захистила в 2011 році у спеціалізованій вченій раді Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційного дослідження: «Грошові потоки підприємств швейної промисловості: облік, аналіз і аудит». Вчене звання доцента отримала у 2014 році по кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту. Здійснює керівництво виконанням студентських наукових праць. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності промислових підприємств.


Головай Надія Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2001 році закінчила Київський торгово-економічний інститут за фахом «Облік і аудит». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства». Вчене звання доцента отримала у 2013 році. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: обліково-інформаційне забезпечення в системі управління підприємством в сучасних умовах господарювання.


Сисоєва Інна Миколаївна

Доцент,
кандидат економічних наук


У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала диплом магістра з обліку і аудиту з відзнакою. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облікова політика у формуванні інформації для управління в кондитерській галузі України». Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: організація та формування облікової політики в кондитерській промисловості, особливості ведення обліку в державному секторі економіки.


Балазюк Оксана Юріївна

Доцент кафедри,
кандидат економічних наук


У 2004 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит у сфері товарного обігу». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв». Стаж науково-педагогічної роботи у вищій школі понад 14 років. Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: особливості впровадження та функціонування управлінських інформаційних систем на підприємствах харчової промисловості.


Гриник Олена Ігорівна

Викладач
.


У 2012 році закінчила магістратуру Вінницького економічного інституту Тернопільського національного економічного університету за магістерською програмою «Облік і аудит в промисловості». З 2012 року працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВННІЕ ТНЕУ. З 2015 року є здобувачем кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів: аналіз та контроль інноваційної діяльності хлібопекарських підприємств.


Долюк Алла Вікторівна

Викладач
.


У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Викладач технічних дисциплін» та здобула кваліфікацію магістра. У 2009 році отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік та аудит». З 2013 року є здобувачем Національної академії статистики обліку і аудиту. Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: Облік і контроль витрат на промислових підприємствах.


Новіцька Олена Олегівна

Старший лаборант


У 2015 році закінчила Вінницький факультет Київського національного університету культури і мистецтв та здобула кваліфікацію спеціаліста. Навчається у магістратурі Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ за спеціальністю «Облік і оподаткування».


Напрямки роботи кафедри

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» (4 роки навчання) та «магістр» (1,5 роки навчання) на денній та заочній формах навчання. Під час навчання за спеціальністю «Облік і оподаткування» студенти вчаться розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сферах обліку, аудиту та оподаткування, що передбачає застосування провідних теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю умов. Навчання здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій та із застосуванням новітніх педагогічних методик.

Кафедра забезпечує викладання 36 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, податкове консультування, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація бухгалтерського обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, облік зарубіжних країн та інші.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за такими основними напрямами:

– удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку на основі їх стандартизації та гармонізації;

– автоматизація бухгалтерського обліку з використанням сучасних інформаційних систем і технологій, дослідження і розробка ефективних методів та засобів цифрової обробки даних;

– обліково-аналітичне забезпечення діяльності промислових підприємств тощо.

Викладацький колектив кафедри забезпечує підготовку фахівців здатних виконувати професійні обов’язки й обіймати посади на підприємствах, організаціях і установах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Серед наших випускників є: головні бухгалтери, фінансові директори, бухгалтери-ревізори, керівники аудиторських фірм, аудитори, бухгалтери-експерти, підприємці, наукові співробітники, викладачі.

Стратегія розвитку кафедри

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з обліку і аудиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці в сучасних ринкових умовах.
 • Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних освітньо-кваліфікаційних програм за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі економіки і підприємництва.
 • Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та методичної літератури.
 • Поліпшення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, розроблення навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів.
 • Забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю.
 • Поліпшення якості навчання обліковим дисциплінам шляхом збільшення обсягів самостійної роботи, індивідуалізації навчання, запровадження новітніх технологій, у тому числі активних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
 • Поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри шляхом навчання в аспірантурі та захисту дисертації.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний на ринку освітніх послуг та праці.

Кафедра розташована на 3-му поверсі, кабінет № 307.
 • Автоматизація формування та подання звітності
 • Автоматизація облікових процесів
 • Аудит
 • Бухгалтерський облік
 • Бухгалтерський облік I
 • Бухгалтерський облік II
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Внутрішній контроль
 • Звітність підприємства
 • Економічна експертиза в бухгалтерському обліку
 • Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні
 • Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (практична частина).
 • Історія обліку і оподаткування
 • Методологія наукових досліджень і викладання облікових дисциплін
 • Облік в агропромисловому виробництві
 • Облік в бюджетних установах
 • Облік в галузях економіки
 • Облік і правове забезпечення в галузях промисловості
 • Облік в державному секторі економіки
 • Облік в зарубіжних країнах
 • Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства
 • Облік і правове забезпечення діяльності суб’єктів підприємництва нематеріального виробництва
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
 • Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємств
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Організація і методика аудиту
 • Податкове консультування
 • Податкові розрахунки і звітність
 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності
 • Управлінський облік

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. З 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання. Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 7 осіб, з яких 2 кандидати економічних наук, доценти (В.В. Ясишена, Н.М. Головай), 3 кандидати наук (І.М. Сисоєва, О.Ю. Балазюк, В.М. Пилявець), 2 викладачі - О.І. Гриник, А.В. Долюк, які працють над написанням кандидатської дисертації.

За час існування кафедри її колектив видав понад 210 навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 підручник та 14 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. За період з 2011 по 2017 роки колектив кафедри виконував 6 науково-дослідних тем, за результатами яких викладачі кафедри захистили 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно працює над залученням студентів до науково-дослідної роботи. Студенти-обліковці були переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, нагороджені почесними грамотами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України за кращу наукову роботу (2009 р., 2011 р.). Наукова робота викладачів кафедри презентована численними виданнями, апробацією результатів дослідження на наукових конференціях, розробкою науково-дослідних тем.

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 4-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2018. – 295 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера», «Технологія обліку і оподаткування підприємницької діяльності»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» редакції 2.0 інформаційної системи «1С: Підприємство 8.3». Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування») та може бути корисний усім бажаючим опанувати програму «1С: Бухгалтерія 8».

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-470-8

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 4-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 244 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-320-6

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2016. – 285 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2» з врахуванням вимог Податкового кодексу України з 01.01.2016 року. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-363-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 3-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2015. – 148с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-268-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 209 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-233-9

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 249 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку», «АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням вимог Податкового кодексу України та НП(С)БО № 1. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-195-5

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2014. – 289 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-196-2

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп'ютерний практикум. - Тернопіль: ТАЙП, 2010. - 125 с.

У комп'ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-966-2362-21-1

В.В. Новодворська, С.В. Присяжнюк, Л.В.Гуцеленко, Г.В. Блакита, Волинець. Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства: Монографія. - Вінниця, 2007,- 246 с.

Монографія „Облік і контроль витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства" призначена для підготовки студентів напряму 0501 „Економіка і підприємництво", фахівців з бухгалтерського обліку та фінансового контролю у сфері ресторанного господарства. У монографії охарактеризовано напрями розвитку ресторанного господарства, розкрито вплив організаційних особливостей технології на побудову обліку і контролю витрат, надана характеристика організаційно-методологічних аспектів обліку витрат на виробництво продукції, розроблено модель обліку витрат за центрами відповідальності і застосування АРМ бухгалтера, висвітлено методичні принципи калькулювання собівартості продукції, основні напрями удосконалення контролю в підприємствах ресторанного господарства, особливості контролю в умовах АРМ.

Призначена для широкого кола користувачів: студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Монографія буде корисною також науковцям і практикам, усім, хто працює над вдосконаленням своїх знань в галузі бухгалтерського обліку.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (протокол №9 від 25.06.07 р.).

ISBN 966-22-22-0

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – Тернопіль: ТАЙП, 2011. – 201 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»), та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем і технологій для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік» для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-966-2362-58-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2012. – 240 с.

У лабораторному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи і технології в обліку»), та набуття практичних навичок їх застосування для автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерський облік для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 7.7» з врахуванням змін згідно з Податковим кодексом України. Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-1052 від 08.02.2011 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Крок, 2013. – 145 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування управлінських інформаційних систем на прикладі конфігурації «Фінансове планування» системи «1С: Підприємство 7.7» для автоматизації типових задач фінансового планування, контролю та аналізу. Призначений для студентів спеціальності 030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3151 від 16.04.2010 р.).

ISBN 978-617-692-008-3

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., Гордополов В.Ю. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2. – Тернопіль: Крок, 2013. – 189 с.

У комп’ютерному практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» та набуття практичних навичок застосування інформаційних систем фінансового аналізу на прикладі системи «Audit Expert», призначеної для діагностування, оцінювання та моніторингу фінансового стану підприємств. Комп’ютерний практикум може також бути використаний при вивченні курсів «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз» та інших. Призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит» та може стати в нагоді студентам інших спеціальностей, викладачам та практичним працівникам, які цікавляться питаннями практичного застосування управлінських інформаційних систем аналізу та аудиту.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19150 від 12.12.2012 р.).

ISBN 978-617-692-099-1

Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум. – Тернопіль: Крок, 2013. – 260 с.

У практикумі розглядаються практичні завдання, призначені для засвоєння теоретичних основ курсів, пов’язаних із вивченням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку («Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера»), та набуття практичних навичок автоматизації типових бухгалтерських задач на прикладі конфігурації «Бухгалтерія для України» інформаційної системи «1С: Підприємство 8.2». Призначений для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-11053 від 08.07.2013 р.).

ISBN 978-617-692-141-7

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб].

 
Тиждень кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування"

В період з 11.11. по 14.11.2019 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки

Детальніше >>
 
Міжнародний день студента

Бібліотека вітає з Міжнародним днем студента.

Детальніше >>
 
Традиції інституту та коледжу

Сьогодні у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ традиційно

Детальніше >>
 
День відкритих дверей у ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ
Детальніше >>
 
HALLOWEEN У ВННІЕ ТА ВКЕП ТНЕУ

За переказами, в ніч перед Хеллоуїном духи,

Детальніше >>
 
Бизнес-Школа Alter Ego

Бизнес-Школа Alter Ego завітала

Детальніше >>