Вінницький Інститут Економіки, ВІЕ


Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Вільчинська (Лисюк) Олена Миколаївна

В.о. завідувача кафедри ГФД, доцент,
кандидат економічних наук,


У 1998 році закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та у 2000 році Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. Науково педагогічну діяльність розпочала у Вінницькій філії Тернопільської академії народного господарства у 1998 році. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему ”Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду” та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці присвоєно у 2010 році. З вересня 2015 року виконує обов’язки завідувача кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 70 наукових праць, з них двох монографій та чотирьох навчальних посібників. Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів.


Сірко Анатолій Васильович

Професор,
доктор економічних наук


У 1980 році з відзнакою закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині – КНУ) за спеціальністю «Політична економія». У 1988 році захистив кандидатську дисертацію. Працював викладачем і доцентом у Вінницькому державному педагогічному університеті та Вінницькому інституті регіональної економіки та управління (нині – ВФЕУ). З 1998 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету: спочатку на кафедрі економічної теорії, тепер – гуманітарних і фундаментальних дисциплін. У 2005 році захистив докторську дисертацію на тему «Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія. Вчене звання професора присвоєно у 2007 році. Фахівець у галузі економічної теорії та історії економічної думки. Член редколегії фахового наукового видання (ВНТУ). Науковий доробок: автор понад 160 наукових праць, з них двох монографій (одна одноосібна) та чотирьох навчальних посібників. Коло наукових інтересів: методологія економічного аналізу, теорія власності, корпоративне управління, інституційні аспекти ринкової трансформації економіки України.


Грищенко Ірина Василівна

Викладач
.


У 2000р. закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут, факультет обліку та аудиту. Спеціальність за дипломом: «Ревізія і контроль». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2005 році в Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. З вересня 2005 р. до серпня 2013 р. працювала викладачем кафедри фінансового контролю і аналізу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, з вересня 2013 р. працює на посаді викладача кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ. Науковий доробок: автор понад 50 науково-методичних праць. Коло наукових інтересів: система оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств України.


Козловський Андрій Володимирович

Доцент,
кандидат технічних наук


У 1997 році закінчив Вінницький державний технічний університет (сьогодні Вінницький національний технічний університет) за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління» і отримав кваліфікацію «Магістр», у 1999 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримав кваліфікацію «Економіст». Кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» (2000 рік), вчене звання доцента кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління присвоєно у 2005 році. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1998 року на посадах старшого викладача, завідуючого навчальної лабораторії, завідуючого кафедри інформаційних систем в економіці (2001-2013 рр.), в.о. завідувача кафедри ГФД (2013-2015 рр.), а сьогодні - доцент кафедри. Наукові інтереси: проблеми створення і застосування інформаційно-вимірювальних систем у техніці та економіці. Науковий доробок: автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, серед яких два патенти на винаходи, три монографії, п'ять навчальних посібники з грифом МОН України. Нагороджений Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю (2008), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2011).

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Наукові профілі Google Scholar, ORCID, ResearcherID

Перелік публікацій: за видами публікацій


Мовчан Лариса Григорівна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


У 1991 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського) за спеціальністю «Англійська та німецька мови». Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі загальнонаукових гуманітарних дисциплін Вінницького інституту економіки ТНЕУ у 2006 році. Кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція» захистила у 2012 році за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вчене звання доцента кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін присвоєно у 2015 році. Фахівець у галузі іноземних мов. Науковий доробок: автор понад 50 наукових праць, з них 5 підручників та навчальних посібників. Коло наукових інтересів: мовна політика Ради Європи, іншомовна освіта, контекстно-мовне інтегроване навчання.


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Доцент,
кандидат педагогічних наук


Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Математика та основи інформатики”. З 2005 по 2009 роки навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та захистила дисертаційну роботу на тему: “Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань засобами моделювання”. Кандидат педагогічних наук (2010), доцент (2013). Досліджує проблеми реалізації адаптивної концепції математичної освіти у професійній підготовці студентів вищих економічних навчальних закладів. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Серед них навчальний посібник “Вища та прикладна математика” (2004), монографія “Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів” (2016), сімнадцять методичних розробок та ін.


Творун Світлана Олександрівна

Доцент,
кандидат історичних наук


У 1982 році з відзнакою закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського (нині ВДПУ ім. М.Коцюбинського) за спеціальністю «Історія», кваліфікація «Вчитель історії та суспільствознавства». Працювала вчителем у школах Житомира (№ 26), Вінниці (№5), Лобні (№1), методистом у Вінницькому обласному інституті вдосконалення вчителів, поєднуючи з навчанням в аспірантурі Інституту мистецтвознавства фольклористики і етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Аграрні звичаї і обряди українців Поділля: витоки, особливості і тенденції розвитку» за спеціальністю 07.00.05 – етнологія. З вересня 2003 року викладає у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету. Вчене звання доцента кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін присвоєно у 2006 році. Фахівець у галузі української етнічної культури. Науковий доробок: автор більше 60–ти наукових праць та 26-ти науково-популярних фільмів і телепередач. Серед них: 2 монографії, 2 навчальних посібники, 5 науково-популярних фільмів. Коло наукових інтересів: українські автентичні вірування, народні свята, обрядова хлібна випічка.


Собчук Марина Олександрівна

Лаборант


У 2013 році закінчила Хмільницьку середню загальноосвітню школу 1-3 ступенів №3. З вересня 2013 студентка Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка".


Напрями роботи кафедри

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрики, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.

Стратегія розвитку кафедри

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

 • Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.
 • Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).
 • Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.
 • Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
 • Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.
 • Вища математика
 • Вища математика для економістів
 • Ділова іноземна мова
 • Екологія
 • Економетрика
 • Економічна теорія
 • Іноземна мова
 • Курсова робота з мікроекономіки
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Макроекономіка
 • Математичне моделювання в економіці
 • Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії
 • Мікроекономіка
 • Моделювання підприємницьких ризиків
 • Моделі та технології прийняття управлінських рішень
 • Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціологія та психологія
 • Статистика
 • Сучасні інформаційні технології
 • Теорія ймовірності і математична статистика
 • Тренінг курс: Інформаційно-програмне забезпечення у підприємництві і торгівлі
 • Українознавство
 • Філософія
 • Фінансова математика

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД забезпечує студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ знаннями з дисциплін циклу гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки. Станом на 1 вересня 2017 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 викладачі. Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри видали 10 навчальних посібників з грифом МОН, 12 навчальних посібників, затверджених Вченою радою, понад 50 методичних розробок для проведення практичних занять. Протягом існування кафедри розроблено і впроваджено 5 госпдоговірних тем і 3 держбюджетні теми. Наукова робота студентів передбачена в навчальних планах всіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Студенти активно досліджують історію і культуру рідного краю, а також іноземних країн, мову яких вивчають, роблять власні соціологічні дослідження, виступають з науковими повідомленнями, друкують наукові статті у збірниках студентських наукових конференцій різних вузів України. Традиційними стали свято писанки, свято колодія, майстер класи з виготовлення дідуха, солом’яних павучків. Кафедра є згуртованим колективом справжніх ентузіастів, діяльність яких спрямована на втілення гуманістичних принципів в освіті, прищеплення студентам поваги до культурно-історичних і морально-етичних цінностей суспільства.

Кафедра знаходиться в кабінеті №412 (4-й поверх); телефон: (0432) 55-32-30, внутрішній номер 7-555.

Сірко А.В. Економічна теорія: політекономія: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 416 с.

У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України. Суттєвою перевагою даного посібника є також простота і дохідливість викладення матеріалу, наявність довідкового апарату щодо вжитих у ньому іншомовних понять та згаданих персоналій, розгорнутого словника економічних термінів. Посібник рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


.

ISBN 978-617-673-308-9

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології: навч. посіб. – К.: Знання, 2011. – 463 с.

У посібнику викладено основи інформаційних технологій, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп'ютерів, прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, висвітлено основи побудови комп'ютерних мереж, у тому числі глобальної мережі Інтернет, розглянуто питання комп'ютерної безпеки. Наведений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також для всіх, хто цікавиться сучасними персональними комп'ютерами і використовує їх для розв'язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-2180 від 7 грудня 2007р.)

ISBN 978-966-346-778-8

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник. – Тернопіль: Крок, 2010. – 372с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економіко-математичного моделювання економіки: економіко-математичні методи і моделі задач математичного програмування, статистичного аналізу даних, ряд моделей та методів економетрії, прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності і ризику. До кожної теми подаються докладні теоретичні відомості, практичні приклади їх застосування, добірка типових задач економічного змісту для самостійного розв’язання та запитання для самоперевірки. Матеріал даного навчального посібника дає читачам повну уяву про можливості практичного використання методів економіко-математичного моделювання і персональних комп’ютерів для вирішення конкретних економічних задач. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-28 від 09.01.2009 р.)

ISBN 978-966-2362-15-2

Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник.– Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 340с.

У посібнику викладено теортетичні основи інформатики, детально розглянуто апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, описано прийоми роботи з операційною системою Windows, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, подано основи побудови комп’ютерних мереж, в тому числі глобальної мережі Інтернет, приділено увагу питанням комп’ютерної безпеки. Викладений матеріал пояснюється численними ілюстраціями. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей усіх форм навчання, а також може виявитися корисним для тих, хто цікавиться сучасними персональними комп’ютерами та використовує їх для розв’язання практичних задач.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист 1.4/18-Г-2180 від 07.12.2007 р.

ISBN 966-451-011-4

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Економетрія. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТОВ „Новий колір”, 2007. – 240с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи побудови економетричних моделей, які кількісно-описують взаємозв’язки між економічними показниками. На основі наведеного теоретичного матеріалу розроблено лабораторний практикум розв’язання економетричних задач за допомогою ПК з використанням електронних таблиць Excel. Містить математико-статистичні таблиці, а також завдання та запитання для самостійної роботи студентів. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економіко-математичного моделювання.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-644 від 25.04.2007 р.)

ISBN 978-966-2061-08-6

І.С.Ткаченко, О.М.Лисюк. Регіональна економіка: аспекти математичного моделювання. Монографія. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2006.-160с.

Монографія містить результати дослідження розвитку економіки регіону засобами економіко-математичного моделювання. У монографії розглянута методика визначення мікроекономічних та галузевих показників розвитку економіки регіону та побудована факторна модель показників регіонального розвитку. Запропонована цілісна концепція моделювання соціально-економічної діяльності регіону. На основі концепції з використанням апарату теорії рівноваги динамічних систем побудовано взаємозв’язані динамічні регіональні моделі руху фінансових і товарних ресурсів, діяльності домашніх господарств та грошово-кредитної системи.


Рекомендовано до видання Вченою радою Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №6 від 25.01.2006 р.)

ISBN 966-8300-424

Ніколюк П.К., Погріщук Б.В. Математика для економістів. Навчальний посібник. - Тернопіль: ФОП Кошлатий Є. А., 2006. – 284 с.

В навчальному посібнику приведений необхідний теоретичний матеріал з вищої математики, теорії ймовірностей, математичної статистики, основ кореляційного та регресивного аналізу, методів оптимізації та математичного моделювання. Матеріал адаптований для розв'язування прикладних задач з економічним змістом. Розглянуті завдання, що дозволяють зрозуміти і ефективно використовувати в практичній діяльності набуті теоретичні знання. Матеріал подається в стислій формі і без доведень, але з наочною інтерпретацією розглянутої теми.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18-Г-873 від 09.10.2006 р.

ISBN 966-96536-7-3

Б.В.Погріщук, О.М.Лисюк. Основи економічного прогнозування. Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 248с.

У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи економічного прогнозування з метою познайомити читача з методами економічного прогнозування та реалізацією задач прогнозування за допомогою ПК. Зміст і структура посібника орієнтовані на послідовне викладення теоретичних і методологічних основ економічного прогнозування, методів побудови прогнозів та їх практичної реалізації, наявного програмного забезпечення процесу прогнозування розвитку економічних систем. Посібник розрахований на студентів вузів, які отримують економічні спеціальності, викладачів та фахівців, які займаються прикладними питаннями економічного прогнозування.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2 – 655 від 16.03.2006 р.

ISBN 966-8818-07-5

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – Вінниця: ВІЕ ТДЕУ, 2005. – 220с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці. Запропоновано завдання для виконання самостійної роботи з курсу.


Перше видання навчального посібника рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-528-187-2

Дубовой В.М., Кабачій В.В., Паночишин Ю.М. Контроль та керування в мережах теплопостачання. Монографія. - Вінниця УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 190с.

В роботі розглядаються теоретичні та прикладні аспекти проблеми контролю та керування в мережах теплопостачання. Пропонуються нові математичні моделі системи опалення багатоквартирних житлових будинків, сенсора теплового потоку, вимірювального каналу системи контролю житлових будинків, а також моделі і методи для оцінювання стану та керування потокорозподілом в мережах теплопостачання.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №9 від 28 квітня 2005р.)

ISBN 966-641-148-2

Козловський А.В., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О. Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту. Монографія. – Вінниця: „УНІВЕРСУМ - Вінниця”, 2005. – 125с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови автоматизованих засобів контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №5 від 20 грудня 2004 року).

ISBN 966-641-124-5

Козловський А.В., Кухарчук В.В. Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2004. – 144 с.

Монографія містить елементи теорії вимірювання динамічних характеристик електричних машин в досліді короткого замикання. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення залежностей пускового моменту від кута повороту ротора електричного двигуна та мінімального пускового моменту від напруги живлення електричного двигуна. Запропоновані моделі та нові підходи є теоретичним підгрунтям для побудови сучасних інформаційно-вимірювальних систем з покращеними метрологічними характеристиками. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студетнів вищих навчальних закладів , що спеціалізуються в даній галузі вимірювальної та інформаційної техніки.


Рекомендовано до видання Вченою радою Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 3 листопада 2004 року).

ISBN 966-308-106-6

Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики: Монографія. – К.: Імекс, 2004. – 414 с.

У монографії розглядаються теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку корпоративних відносин у постсоціалістичній економіці. Грунтовно проаналізовані методологічні засади сучасної теорії корпорації як суб’єкта економічного процесу, дана сутнісна характеристика та уточнені тенденції еволюції структури корпоративної власності. Досліджена специфіка формування та проблеми функціонування корпоративного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України, їх детермінованість глибинними процесами первісного нагромадження капіталу, зрощення державної політики та великого бізнесу. Особлива увага приділена питанням формування ефективної системи корпоративного управління, ролі держави у її інституційному забезпеченні, а також досліджуються питання ефективності участі інтегрованих корпоративних структур у процесах реструктуризації національної економіки.


.

ISBN 966-7822-78-8

Погріщук Б.В., Козловський А.В. Інформаційні системи і технології в економіці. Навчальний посібник. – Вінниця: ВІЕ ТАНГ, 2004. – 164с.

В посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення автоматизованих інформаційних систем в економіці.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 14/18.2-1323 від 15.06.2004 р.

ISBN 966-96291-7-9

Загальний курс теоретичної економіки: Навч. посіб. / В.В. Зянько, М.І. Небава, А.В. Сірко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. – 252 с.

У посібнику викладаються вузлові питання теоретичної економіки з урахуванням досягнень економічної науки та світової господарської практики, а також завдань та проблем економіки перехідного суспільства. Важливе значення приділяється вивченню економічних термінів, принципів функціонування та закономірностей розвитку ринкової економічної системи. Посібник рекомендований Ученою радою ВДТУ як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей.


.

ISBN 000-000-0000

Файловий архів кафедри: [вхід]; [2Гб для себе].

 
Тиждень кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування"

В період з 11.11. по 14.11.2019 року у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки

Детальніше >>
 
Міжнародний день студента

Бібліотека вітає з Міжнародним днем студента.

Детальніше >>
 
Традиції інституту та коледжу

Сьогодні у ВННІЕ ТНЕУ та ВКЕП ТНЕУ традиційно

Детальніше >>
 
День відкритих дверей у ВННІЕ та ВКЕП ТНЕУ
Детальніше >>
 
HALLOWEEN У ВННІЕ ТА ВКЕП ТНЕУ

За переказами, в ніч перед Хеллоуїном духи,

Детальніше >>
 
Бизнес-Школа Alter Ego

Бизнес-Школа Alter Ego завітала

Детальніше >>